Från idé till publicering

Här beskriver vi processen för en tidningsbilaga från den första idén och ända fram till tryckning och distribution.

Bokning

En bra bakomliggande idé är grunden när en kund gör en bilaga tillsammans med oss på Tabloid. Den skapar förutsättningarna för hur bilagan skall växa fram, vilka annonsörer som kan tänkas vara med och i vilken värdtidning bilagan bör läggas. När du bokar en bilaga hos oss så jobbar vi med följande modell för att säkersställa högsta kvalitet i både textmaterial, bilder och layout.

Redaktionsmöte

Varje projekt inleds sedan med ett redaktionsmöte. Tillsammans med kunden bestämmer vi här vilket budskap som bör lyftas fram i bilagan, och hur detta bäst kan ske. Vi väljer hur artiklarna skall prioriteras samt vilka formmässiga grepp som ska tas. I samråd med kunden försöker vi också hitta lämpliga intervjupersoner till de artiklar där så behövs. Vi fastställer också en tydlig tidsplan för projektet, samt pratar om vilka annonsörer som skall bjudas in att medverka i den aktuella bilagan.

Produktion av text & foto och annonsförsäljning

Journalisterna och fotograferna är ute på fältet och gör research, intervjuer och fotografering. Alla artiklar är unika; ibland blir det stora reportage, ibland enklare telefonintervjuer. Första utkastet av texterna skickas till kunden och samtliga berörda intervjupersoner för justeringar eller kommentarer.
Samtidigt börjar våra formgivare att skissa en ”dummy” – en mall utifrån redaktionsmötet. Därigenom kan vi tidigt få förståelse för tidningens innehåll och få en bild av tidningskänslan. Dummyn kan också ge vägledning i hur långa de olika texterna skall bli och vilket typ av bildmaterial som skall prioriteras.

Grafisk formgivning

Cirka tre veckor före utgivning sätts ett datum då texterna och bilderna skall vara godkända från kund. Då görs huvuddelen av layoutarbetet. Materialet läggs in på sidorna och tidningen börjar ta form. Större delen av upplägget är vid det här laget redan förankrat hos både kunden och Tabloid. Mycket kan dock hända under produktionstiden, och tidningens slutliga utseende spikas först i det här skedet.

Visning av bilagan och slutkorrigering

Några dagar innan tidningen går in i tryckprocessen visas den upp för kunden som nu har möjlighet att bedöma slutresultatet och komma med de sista korrigeringarna. Det här brukar var den mest spännande stunden för kunden.

Repro

När allt färdigproducerat är satt i tidningen och samtligt korrektur är infört lämnas bilagan till repro. Nu går man igenom alla bilder, tonplattor, typsnitt och trycktekniska detaljer och säkerhetställer bilagan så att ingenting kan gå fel när bilagan trycks.

Tryck & utgivning

Nu är allt klart och den bilaga som tagit c:a tre månader att producera spottas nu ut i massvis av exemplar på bara några få timmar. Detta för att strax därefter distribueras till den aktuella värdtidningens läsekrets på hundratusentals människor. En dag då du som kund kommer att känna dig både stolt och glad!